Praktijkgegevens

PIJN of SPOED?

Vakantie

HUISREGELS

Openingstijden

Ons Team

Mondzorg tarieven 2023

Uw rekeningen

Infomedics

Betalingsvoorwaarden

Corona maatregelen

Informatie

Privacy-verklaring

Betalingsvoorwaarden Infomedics Zorg B.V.
 
Uw zorgverlener (tandarts) heeft aan Infomedics Zorg B.V. de opdacht verleend om de kosten van uw behandeling te innen. Op alle vorderingen die uw zorgverlener uit hoofde van (toekomstige) behandelingen heeft of krijgt zijn onderstaande betalingsvoorwaarden van Infomedics Zorg B.V. van toepassing.
 
Algemeen
 • De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende prijslijst, zoals deze door de zorgverlener is vastgesteld en gepubliceerd. Afhankelijk van de behandeling kunnen techniekkosten en materiaalkosten in rekening worden gebracht.
 • Onder patiŽnt wordt in deze voorwaarden mede verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Indien de patiŽnt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 48 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiŽnt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • In door de Nederlandse Zorgautoriteit voorgeschreven gevallen doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De zorgverlener heeft het recht prijzen tussentijds te wijzigen, mits de patiŽnt hiervan in kennis wordt gesteld, waarna deze het recht heeft de behandelovereenkomst te ontbinden. De patiŽnt wordt tevens geInformeerd ingeval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de prijsopgave met meer dan 15%
 • Bij betalingsachterstand van de patiŽnt is de zorgverlener gerechtigd om (verdere) behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij naar het oordeel van de zorgverlener de ernst van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling en/of de vereiste spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 
Betalingstermijn en sancties
 
 • De kosten van de behandeling dienen te worden voldaan door de patiŽnt en zijn direct opeisbaar.
 • Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiŽnt binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics Zorg B.V. te richten.
 • Infomedics Zorg B.V. is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de behandeling (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverlener van de patiŽnt.∑  De patiŽnt is gehouden de factuur binnen 30 dagen na de notadatum volledig te voldoen aan Infomedics Zorg B.V.. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiŽnt (deels danwel geheel) voldoet.
 • Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de patŽnt zonder ingebrekestelling in. Vanaf dat moment is de patiŽnt de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics Zorg B.V. verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiŽnt waarin de verschuldigde rente is vermeld.
 • Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, verstuurt Infomedics Zorg B.V. een tweede betalingsherinnring voor het factuurbedrag en brengt een bedrag van Ä 15,- exclusief BTW aan herinneringskosten in rekening, naast de verschuldige wettelijke rente.
 • Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na de datum van en volgens de tweede betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, is Infomedics Zorg B.V. gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.
 • Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de kosten van de behandeling komen voor rekening van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van Ä 40,- voor facturen tot Ä 2.500,-, 10% over de volgende Ä 2.500,-, 5% over de volgende Ä 5.000,- en 1% over de volgende 15.000,- van de hoofdsom in rekening gebracht.Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • Betaling van een op de behandeling toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van het factuurbedrag en de lopende rente.∑  De betalingsverplichting van de patiŽnt eindigt niet bij opzegging van  de behandelingsovereenkomst door de patiŽnt.
 • Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 
Deze betalingsvoorwaarden zijn op 24 mei 2013 door de Infomedics Zorg B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30203913.
 
 
Heeft u vragen over betalingen, heeft u een nieuwe nota nodig of wilt u een kopie van uw nota('s), dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op 036-2031900 of op internet via www.infomedics.nl
 
 
01-02-2017